คนเหล็ก-ปุ๋ยลำไย

ผสมเกสร ขั้วเหนียวผลดก ลงหัวห่อหัว

ห่อหัว

ห่อหัว

ห่อหัว HOR HUA
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.522/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ลงหัว

ลงหัว

ลงหัว Long Hua
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.522/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

มะเขือดก

มะเขือดก

มะเขือดก
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.521/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

พริกดก

พริกดก

พริกดก
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.521/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ผสมเกสร

ผสมเกสร

ผสมเกสร
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.442/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

ดูเพิ่มเติม

ถั่วดก-แตงดก

ถั่วดก-แตงดก

ถั่วดก-แตงดก
ทะเบียนปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ใบรับแจ้งเลขที่ รส.521/2554 (กรมวิชาการเกษตร)

Button Text