ช่วงระยะหลังเก็บผลผลิต ฟื้นสภาพต้น เร่งการแตกใบ บำรุงต้นให้สมบูรณ์

ทางใบฉีดพ่นด้วย      

1. ดินดีร่วนฟู    

2. Super NPK (ตรา คนเหล็ก)                 1  กิโลกรัม 

3. ซิลเวอร์ (ตรา คนเหล็ก)                        200  ซีซี.

* (อัตราที่แนะนำผสมน้ำ  200  ลิตร)

ทางดินใส่ปุ๋ย   สูตร –  ผสม  ปุ๋ยสูตร –  ผสม  ดินดี ตราคนเหล็ก